Festiwal Mendelsohna – warsztaty pt.: „Architekt i jego wizja”