Cykl „Polski film dokumentalny” – „… tak blisko… tak daleko…”