STATUT
 1. Postanowienia Ogólne
 2. Cele i zadania Biblioteki
 3. Organy biblioteki i jej organizacja
 4. Majątek i finanse
 5. Postanowienia końcowe

Postanowienia ogólne
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach;
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
 4. Niniejszego statutu.
§1
1. Organizatorem Biblioteki są władze samorządowe Gminy Wegorzewo

§2
 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia oraz korzystającą z pomocy merytorycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
 2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Siedzibą Biblioteki jest Węgorzewo.
 4. Terenem działania Biblioteki jest miasto i tereny wiejskie Gminy Węgorzewo.
 5. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Miejski Węgorzewa.
 6. Biblioteka używa pieczęci prostokątnej z napisem:
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 11-600 Węgorzewa, ul. Żeromskiego
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Filia w Perłach, kod 11-604
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Filia w Radziejach, kod 11-620
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Filia w Węgielsztynie kod 11-603
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Wypożyczalnia dla Dzieci
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Wypożyczalnia dla Dorosłych
  ponadto dla potrzeb wewnętrznych (znakowania książek) Biblioteki używają pieczęci okrągłych zawierających w otoku napis: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, a pośrodku miejsce siedziby Biblioteki, Filii lub Działu Biblioteki.

Cele i zadania Biblioteki
§3
Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenia, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Węgorzewo.
§4
Do szczegółowego zakresu działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie jako głównej biblioteki publicznej należy:
 1. Gromadzenie i opracowywaniu materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym mieście oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Współpraca z bibliotekami innych sicie, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami towarzystwami w rozwijaniu zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 6. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnianiu Biblioteki.
 7. Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.

Organy biblioteki i jej organizacja
>§5
 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt prac, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno - gospodarczą, a także reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
 3. Dyrektora powołuje Zarząd Miejski w Węgorzewie na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
§6
 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związani z jej działalnością.
 2. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§7
 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.
 2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury oraz na podstawie regulaminu wynagrodzenia.
§8
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§9
 1. W skład Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Wypożyczalnia dla Dorosłych w Węgorzewie
  2. Czytelnia dla Dorosłych w Węgorzewie
  3. Oddział dla Dzieci z Wypożyczalnią i Czytelnią
  4. Filia Biblioteczno Publiczno-Szkolna w Perłach
  5. Filia Biblioteczno Publiczno-Szkolna w Radziejach
  6. Filia Biblioteczno Publiczno-Szkolna w Węgielsztynie
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki.

Majątek i finanse
§10
 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności zatwierdzony przez organizatora.
 2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
  1. rocznej dotacji Samorządu,
  2. wpływów uzyskanych z prowadzenia działalności,
  3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  4. innych źródeł
 4. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska po przyjęciu planu działalności na rok budżetowy.
 5. Tryb kontroli i sposób rozliczania z otrzymanej dotacji określa organizator.
 6. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.
 7. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statusowych.
 8. Wysokość rocznej dotacji będzie przekazywana przez organizatora w okresach kwartalnych, na początku miesiąca rozpoczynającego kwartał w wysokości wynikającej z zapotrzebowania środków przez dyrektora.

Postanowienia końcowe
§11
 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Węgorzewie na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadawania.
 3. W przypadku likwidacji Biblioteki zobowiązania i wierzytelności instytucji kultury przejmuje Organizator, który również zabezpiecza mienie zlikwidowanej Biblioteki i jej filii.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Węgorzewie
(mgr Tadeusz Ciborski)

Węgorzewo, dnia 27 lutego 2001r.