O BIBLIOTECE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Teren działania biblioteki obejmuje obszar Miasta i Gminy Węgorzewo.
Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej i tworzenie bazy danych z tego zakresu, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu.