Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku 


 


     

 STRONA GŁÓWNA


 

 

  •  baszta


  Statut      
  
Statut nadany uchwałą Nr XXVIII/251/2001 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 

dnia 7 czerwca 2001 w sprawie nadania Statutu Gminnej instytucji kultury 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku (ogłoszenie w Dz. Urz. Woj. 

Warm-maz. Nr 66 poz. 1084 z 16.08.2001)                


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


1. 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, zwana dalej "Biblioteką"
     jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Lidzbarku, a terenem jej działania jest miasto i            gmina Lidzbark.

                                 § 2

Organizatorem Biblioteki jest Rada Miejska w Lidzbarku.

                                 § 3

1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez        
     organizatora.

2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4

Biblioteka działa w szczególności na podstawie;

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z      
     późn. zm.)

2.  Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności      kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123)

3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.  
    74 z późn. zm.)

4. Niniejszego Statutu.

     
Rozdział II
   
 


Cele i zakres działania

§ 5

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych,

informacyjnych oraz czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy i

kultury.

A

          

     
                     

                                                                                                                                               

Copyright 2010 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.
 
 
katalog
 
 

program

plus
orangeWARTO ZAJRZEĆ

czytamy

otwórz książkÄ™
wolne lektury
wolne
polska federacja 

W tym miesiącu
przypada rocznica 

....czytaj