Jak się w Olsztynie święcił 1 Maja...

1 Maja dniem radości i dumy ludzi rzetelnej, twórczej pracy!

 

Wzrost wydajności pracy, większa gospodarność i oszczędność — warunkiem poprawy naszej gospodarki!

Rozwińmy ruch wynalazczości i racjonalizacji. Skracajmy drogę od pomysłu do produkcji!Nie ma demokracji bez świadomej aktywności mas pracujących!


Jedność praw i obowiązków — to wyznacznik postawy każdego Polaka!


Patriotyzm najpierw wyraża się w czynach!


Dla dobra Ojczyzny łączmy doświadczenie starszych pokoleń z energią i nowatorstwem młodzieży!


Zielone światło dla ludzi ofiarnych, pracowitych i zdolnych!


Niech żyje polska klasa robotnicza — przodująca siła narodu!


Służba narodowi chlubną tradycją i współczesną powinnością polskiego żołnierza!


Nasze młodzieżowe zawołanie — zrobić więcej niż nakazuje obowiązek!Praca jedynym miernikiem oceny każdego człowieka!

Chwała ludziom dobrej roboty!Zestaw haseł wykorzystywanych przez KC PZPR w czasie kampanii polityczno-organizacyjnej
uroczystości pierwszomajowych w 1985 r.
opubl. przez Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, RSW „Prasa-Książka-Ruch”.


powrót