Trilinguis II: Alicja Bykowska-Salczyńska „Autobus do Mokin”

W Starym Ratuszu WBP odbyła się premiera drugiej pozycji z serii wydawniczej WBP „Trilinguis” – trójjęzycznych edycji poetów regionalnych wykonanych tradycyjnymi technikami drukarskimi. Tym razem był to wiersz „Autobus do Mokin” Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, wydany w języku polskim, niemieckim i węgierskim. Tłumaczenia na niemiecki dokonali Ursula i Urlich Fox, a na węgierski – István Bella. Podczas spotkania z autork± wiersza, której towarzyszył Marek Barański, wyja¶niono genezę wiersza, a także historię jego licznych przekładów: na język litewski, rosyjski, niemiecki, francuski i węgierski. Zaprezentowano również autorów przekładów i ich zwi±zki ze ¶rodowiskiem literackim Warmii i Mazur. Utwór w przekładach przeczytali zaproszeni przez autorkę go¶cie: Anna Wagner-Rybińska (której dedykowany jest wiersz), Alina Kuzborska (germanistka zwi±zana z Borussi±, tłumaczka z języka litewskiego), Monika Być (przed stawicielka Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie) oraz Tamara Bołdak-Janowska (poetka, pisarka, tłumaczka z języka rosyjskiego).

Seria „Trilinguis” to pomysł WBP na promocję olsztyńskich poetów oraz prezentację tłumaczy z różnych krajów, którzy maj± znaczny wkład w upowszechnianie polskiej poezji za granic± i rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej. Ta niezwykła publikacja powstała w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP. Wykonali j± pracownicy biblioteki: Iwona Bolińska-Walendzik i Marek Gardzielewski. Utwór Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej wydrukowano technik± wypukłodruku. Cało¶ci dopełnia subtelne tłoczenie na okładce charakteryzuj±ce serię. To bibliofilski rarytas, wydany w nakładzie 100 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

Na zdjęciu makieta okładki publikacji, na niej widoczny napis: Alicja Bykowska-Salczyńska Premiera tomiku w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Na zdjęciu siedzą w fotelach przy stoliku: Alicja Bykowska-Salczyńska i Marek Barański.
Premiera tomiku w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Na zdjęciu siedzą w fotelach przy stoliku: Alicja Bykowska-Salczyńska i Anna Wagner-Rybińska, której dedykowany jest wiersz. Na stoliku leżą książki i kartki papieru, stoją szklanki z wodą, przed stolikiem wazon z białymi różami. Na pierwszym planie tłumaczka Alina Kuzborska czyta wiersz, siedząc w fotelu. W tle widoczna Alicja Bykowska-Salczyńska.
Na pierwszym planie Monika Być, przedstawicielka Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie, na drugim planie Alicja Bykowska Salczyńska. Obydwie siedzą w fotelach przy stoliku. Na pierwszym planie pisarka, poetka i tłumaczka Tamara Bołdak-Janowska czyta wiersz, siedząc w fotelu. W tle widoczna Alicja Bykowska-Salczyńska.

powrót