ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

„Ameryka, Wenecja, Ru¶...”
17 paĽdziernika 2014 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy podsumowuj±cej projekt „Ameryka, Wenecja, Ru¶…” Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”.


„Stowarzyszenie powstało w maju 2005 r. w Olsztynie z inicjatywy grupy artystów z Warmii i Mazur. Pomysłodawc± powołania stowarzyszenia był Marek ¦wi±tecki.

Areszt Sztuki przedstawiony w skrócie to 3 x I – ARESZT integruje, inspiruje, interesuje.

Integruje, czyli spaja ¶rodowisko artystyczne, a przy tym wspiera i promuje regionalnych artystów oraz twórcze przedsięwzięcia. Umożliwia wymianę kulturaln± z artystami z kraju i zagranicy. Go¶cili¶my w naszej galerii wystawę Areszt Sztuki kontra Front Sztuki – to wła¶nie przykład takiej twórczej wymiany.

Inspiruje i inicjuje wydarzenia i projekty artystyczne – wystawy, plenery, warsztaty, konkursy i przedsięwzięcia interdyscyplinarne.

Interesuje się – działa na rzecz zachowania i utrwalania tradycji kulturowej i osi±gnięć artystycznych Warmii i Mazur – oraz interesuje innych – swoj± działalno¶ci± – oraz wzbudza zainteresowanie kultur± angażuj±c się w edukację kulturaln±.

Taki też integruj±cy, inspiruj±cy i interesuj±cy charakter ma projekt „Ameryka, Wenecja, Ru¶…”, którego finał odbył się w Galerii Stary Ratusz WBP w Olsztynie.


Uczestnicy projektu:
Joanna Bentkowska-Hlebowicz
Jerzy Wojciech Bielecki
Wiesław Bieńkuński
Mirosław Micia Bojenko
Iwona Bolińska-Walendzik
Elżbieta Boniecka-Milowicz
Małgorzata Chomicz
Adam Cie¶lak
Elwira Iwaszczyszyn
Wioletta Jaskólska
Małgorzata Kadelska
Adam Kurłowicz
Ewa Niewolska-Ozga
Ewa Plichta-Lubieniecka
Joanna Rostańska
Mira Smerek-Bielecka
Marek Szczęsny
Bartek ¦wi±tecki
Marek ¦wi±tecki
Julia Tarnowska
Wiesław Wachowski
Julita Wiench
Aleksander Wołos
Renata Zimnicka-Prabucka


Projekt dofinansował:

Samorz±d Województwa Warmińsko-Mazurskiego


„Wielka Emigracja olsztyńskich artystów” – tak okre¶lono projekt „Ameryka, Wenecja, Ru¶...” – przedsięwzięcie Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”. W ramach projektu zaprezentowali¶my trzy wystawy: w maju w Ameryce, w czerwcu w Wenecji i na pocz±tku paĽdziernika w Rusi.

W prezentacjach brało udział dwudziestu czterech artystów członków Stowarzyszenia. Każdy pokazał tylko jedn± pracę, wycinek swojego dorobku. Dało to mieszkańcom regionu możliwo¶ć zapoznania się z olsztyńskim ¶rodowiskiem artystycznym. Projekt był również dobr± okazj± do poznawania ciekawych miejsc Warmii i Mazur przez samych artystów. Naszym wystawom towarzyszyły różne wydarzenia kulturalne. Na wernisażu w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce w maju wyst±piła Ania Broda, zaprezentowany też został film Wiesława Wachowskiego „Powrót z Ameryki do Ameryki”. Czerwcowej imprezie w Wenecji towarzyszył Marek Barański i jego poezja w muzycznym wykonaniu Lucyny Kowalskiej i Mateusza Cwalińskiego. Na wernisażu w Rusi nad Łyn± wysłuchali¶my minirecitalu Mateusza Iwaszczyszyna i obejrzeli¶my animowane filmy „Wstęga Warmińska, czyli Tryptyk znad Łyny” w reżyserii Adama Smoczyńskiego. Aranżacj± wystaw w Ame ryce, Wenecji i Rusi zajmował się Adam Cie¶lak.

Iwona Bolińska-Walendzik,
koordynator projektu

powrót