Spotkanie z prof. dr. hab. Janem Glogowskim
4 grudnia 2013 r.

W Starym Ratuszu WBP odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Janem Glogowskim pt. „Syberia – atrakcje naukowe i turystyczne”. Naukowiec opowiedział o swoim udziale w ciekawej ekspedycji badawczej na terenie Tuwińskiej Republiki Autonomicznej oraz o osobistych doświadczeniach i wrażeniach z pobytu. Wykład wzbogacił pokaz zdjęć z miejsc turystycznych i życia codziennego mieszkańców na Syberii. Prelekcja była kolejną odsłoną cyklu „UWM – NAUKA – KULTURA – ROZWÓJ”, w ramach którego organizowane są spotkania z wybitnymi uczonymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pozwalają one na poznanie mniej znanych, ale trwałych osiągnięć badawczych zastosowanych w gospodarce oraz głębsze uświadomienie wielorakiego historycznego i perspektywicznego wpływu prężnego ośrodka naukowego na rozwój miasta Olsztyna i regionu.

Prof. dr hab. Jan Glogowski – absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Studia na Wydziale Zootechnicznym ukończył w 1972 r. Po studiach podjął pracę naukową na ART. Pracę doktorską z biochemii obronił z wyróżnieniem w 1977 r. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. Główny kierunek badawczy Profesora to biologia rozrodu zwierząt gospodarskich, w tym zwłaszcza biochemia, fizjologia i kriobiologia nasienia ssaków, ptaków i ryb. Jest autorem lub współautorem ponad 550 publikacji naukowych. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, m.in. był prodziekanem i I zastępcą Dziekana Wydziału Zootechnicznego. Od roku 1996 do chwili obecnej związany jest z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, gdzie pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. naukowych i sekretarza Rady Naukowej. Obecnie jest nadal zasiada w Radzie Naukowej IRZi BŻ oraz Radzie Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego i Komitecie Biologii Rozrodu PAN. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych i Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego „Reproductive Biology”. W 2012 r. uczestniczył w polsko-rosyjskim projekcie badawczym nad układem rozrodczym jelenia syberyjskiego „Marala” oraz brał udział w konferencji naukowej nt. ochrony zagrożonych gatunków flory i fauny w stolicy Tuwy-Kyzyle. Za twórczą działalność naukową i osiągnięcia dydaktyczne został nagrodzony wieloma nagrodami naukowymi i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Współorganizator: Zarząd Klubu „ Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów UWM

powrót