ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Stanisław Kuprjaniuk - „Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Dywity stan zastany”
18 stycznia 2013 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: "Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Dywity stan zastany" Stanisława Kuprjaniuka

Stanisław Kuprjaniuk

Historyk. W 1996 r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogicznym. W latach 1997-1998 pracował w technikum hotelarskim w Elblągu. Od 1994 r. działa w branży turystycznej jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych oraz od 1997 r. przewodnik regionalny ze specjalizacją na Wzgórze Katedralne we Fromborku. W 2010 r. ukończył studia historyczne drugiego stopnia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od roku 2001 zajmuje się tworzeniem dokumentacji fotograficznej zapisując stan zachowania obiektów zabytkowych z terenu Warmii, Żuław Wiślanych, tzw. Prus Górnych i Powiśla: kapliczki, krzyże, witraże, piece kaflowe, architekturę, rzeźbę i malarstwo sakralne. Dokonania fotograficzne wykorzystywane były w publikacjach naukowych i popularno-naukowych własnych, jak też osób związanych z warmińskimi instytucjami kultury i nauki (Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Efektem dotychczasowej pasji fotograficznej były również autorskie wystawy: Biskup Krasicki na Warmii w Ośrodku Bałtyckim WSH w Pułtusku w 2001 r., Warmińskie kapliczki w Muzeum Ludowym w Węgorzewie w 2008 r. W latach 2005 i 2008 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony dóbr kultury.

Wystawa "Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Dywity stan zastany"

Kapliczki i krzyże przydrożne, znajdujące się na terenie gminy Dywity, stanowią ilustrację całej tzw. "świętej" Warmii. Są one jej charakterystycznym i niekwestionowanym symbolem, niezależnie od miejsca, gdzie zostały wzniesione. Wielokrotnie można się zastanawiać nad funkcją jaką pełniły w miejscu wystawienia, często też wywołują stan zadumy nad ludzkim losem. Nie jest inaczej na terenie gminy Dywity, gdzie na jej obszarze zarejestrowano 83 różnorodne kapliczki i 89 krzyży. To tylko mały wycinek bogactwa kształtów i form obiektów, jakie pobożni Warmiacy wznieśli, znacząc swoją niegdysiejszą obecność. Istotnym elementem w ekspresji kapliczek i krzyży pełniło rolę ukształtowanie terenu, dzięki któremu te relikty wyglądają niezwykle malowniczo. Nie ma nic piękniejszego jak kompozycja kapliczki lub krzyża w połączeniu z połaciami pól, wijącymi się drogami, czy też charakterystyczną zabudową wiejską. Gwarancja bodźców estetycznych i bogata historia były uzasadnionym zaproszeniem do próby lepszego poznania znajduj ących się tu sakralnych zabytków przypisanych małej architekturze. Częsty kontakt autora z tymi obiektami i ich otoczeniem umożliwił uchwycenie procesu zaniku w wielu miejscach wytworów antropogenicznych. To smutny efekt pracy terenowej. Pozytywnym stało się samo zebranie zróżnicowanego materiału empirycznego, który posłuży do dalszych badań. Na wystawie ogranicza prezentację wszystkich kapliczek i krzyży na rzecz obiektów zaniedbanych i zniszczonych. To była zamierzona intencja autora, aby ukazać obecny stan kapliczek i krzyży nie tylko w ujęciu całościowym, ale przede wszystkim detalu. Te obiekty lub właśnie detale najbardziej przemawiają do współczesnego obserwatora o nieustannie zachodzących przeobrażeniach. W pewien sposób koncentrują uwagę w niemym krzyku rozpaczy nad brakiem zainteresowania nimi. Podczas gdy człowiek cywilizowany wkracza w przyszłość, one zapomniane powoli odchodzą w przeszłość. Prezentowane fotogramy stanowią dokumentację przemian zarejestrowanych w 2012 r. i stanowią pokłosie realiza cji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

powrót