Zadanie nadrzędne: Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury

Zadanie planowane jest do zrealizowania w ramach 2 projektów:

1) Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury.
Dotyczy istniejącego budynku przy ul. 1 Maja 5.
Projekt w trakcie realizacji.
Termin realizacji: lata 25 lutego 2008 r.- 31 grudnia 2012 r.
Główne źródło finansowania: Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast
Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

Całkowita wartość projektu: 4 534 552,88 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 720 483,26 zł
Wkład własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1 814 069,62 zł
2) Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie.
Dotyczy dobudowy skrzydła do istniejącego budynku przy ul. 1 Maja 5.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Planowane jest dalsze wsparcie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dokończenie i wyposażenie budynku chcielibyśmy zakończyć w 2018 r.

Projekt: Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury

Cel nadrzędny: Wzmocnienie Olsztyna jako atrakcyjnego centrum przedsiębiorczości, usług i zamieszkania.
Cel bezpośredni: Wzmocnienie roli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, jako ważnego ośrodka podnoszącego atrakcyjność miasta i regionu.

Etapy wykonania zadania
Etap I: Wyłonienie wykonawcy przebudowy i modernizacji.
Etap II: Wykonanie przebudowy i modernizacji budynku WBP w Olsztynie.
Etap III: Udostępnienie budynku użytkownikom.
Etap IV: Monitoring i podsumowanie realizacji projektu.

Produkty

 1. Liczba przebudowanych zmodernizowanych / doposażonych obiektów: 1 szt.
 2. Liczba zrewitalizowanych obszarów: 1 szt.
 3. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów: 0,0706 ha.
 4. Liczba zrewitalizowanych budynków wpisanych do rejestru zabytków / ewidencji zabytków.

Rezultaty

 1. Łączna liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): 5 szt.
 2. Liczba utworzonych miejsc pracy dla kobiet (brutto): 5 szt.
 3. Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn (brutto): 0 szt.
 4. Powierzchnia obszaru rewitalizowanego i/lub powierzchnia użytkowa rewitalizowanego obiektu (suma rewitalizowanej powierzchni użytkowej obiektów i proporcjonalnej części powierzchni gruntów pod obiektami).

Projekt planuje zwiększenie zatrudnienia w budynku WBP przy ul. 1-go maja 5 w Olszynie o 5 etatów w stosunku do roku bazowego (2011).

W ramach robót remontowo-budowlanych w istniejącej części budynku przewiduje się do wykonania między innymi:

 • Wymianę pokrycia dachowego, rynien, instalacji odgromowej.
 • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów.
 • Wyburzenie ścian działowych w modernizowanej części obiektu.
 • Odtworzenie pierwotnej elewacji budynku.
 • Wymianę instalacji elektrycznej wodno-kanalizacyjnej, CO., hydrantów, wewnętrznych p.poż.
 • Wentylacja mechaniczna z elementami klimatyzacji.
 • Wykonanie instalacji sygnalizacji p-poż.
 • Modernizacja instalacji antywłamaniowej.
 • Modernizacja sieci komputerowej.
 • Wykonanie nowych instalacji teletechnicznych i słaboprądowych.
 • Wykonanie nowych podłóg, szpachlowanie - tynkowanie ścian i sufitów.
 • Remont istniejących toalet.
 • Aranżacja i wyposażenie wnętrz.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie