Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Regulamin

Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze”
Olsztyn 2018

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Przegląd Wydawnictw Regionalnych „MojeTwojeNasze” Olsztyn 2018, zwany dalej Przeglądem, odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. /czwartek/ w Starym Ratuszu WBP, ul. Stare Miasto 33.
  2. Organizatorami Przeglądu są Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie i Stiftung-Martin-Opitz-Bibliothek w Herne.
  3. Partnerami Przeglądu są: Samorząd Miasta Olsztyna oraz Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie.
  4. Głównym celem imprezy jest promowanie wydawnictw regionalnych oraz książki wartościowej merytorycznie, ambitnej, wyróżniającej się pod względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich.
  5. Przegląd ma charakter kiermaszu, któremu towarzyszyć będą imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie, prezentacje, wykłady, wystawy, warsztaty, konkursy dla wydawców, bibliotekarzy i czytelników).
 2. UCZESTNICY
  W Przeglądzie mogą brać udział wydawnictwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym, zaproszone przez ORGANIZATORA. Uczestników Przeglądu w dalszej treści nazywamy WYDAWCAMI.
 3. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE
  1. WYDAWCA nabywa prawa do udziału w Przeglądzie po dostarczeniu (przesłaniu) do 1 października 2018 r. ORGANIZATOROWI wypełnionej i podpisanej KARTY UCZESTNICTWA oraz DEKLARACJI przekazania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie pakietu wydawniczego /nie mniej niż 5 vol. książek/. Adres do korespondencji:
   Wojewódzka Biblioteka Publiczna; ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn; tel. 89 524 90 34; e-mail: muzoteka@wbp.olsztyn.pl.
   Prosimy o zadeklarowanie /na karcie uczestnictwa/ możliwości przybycia pisarza współpracującego z Wydawnictwem.
  2. ORGANIZATOR przygotuje notes, w którym zamieści dane WYDAWNICTW uczestniczących w Przeglądzie. W tym celu WYDAWCA powinien nadesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@wbp.olsztyn.pl do 1 października 2018 r.:
   1. logo wydawnictwa,
   2. dane teleadresowe,
   3. skany okładek 5 tytułów wydanych od września 2016 do września 2018.
  3. ORGANIZATOR dysponuje powierzchnią wystawienniczą i ustala rozmieszczenie stoisk WYDAWCÓW.
  4. WYDAWCA odbiera stoisko od ORGANIZATORA. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia, WYDAWCA ponosi konsekwencje finansowe, pokrywając pełną ich wartość według cen aktualnie obowiązujących, podanych przez ORGANIZATORA, w terminie 14 dni od daty zakończenia Przeglądu.
  5. WYDAWCA zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska i zapewnienia stałego nadzoru nad mieniem.
  6. WYDAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez ORGANIZATORA (Regulamin porządkowy WBP).
  7. WYDAWCA zobowiązany jest do:
   1. zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych,
   2. nieodstępowania powierzchni stoiska innym użytkownikom,
   3. reklamowania wydawnictwa jedynie w obrębie powierzonego stoiska lub na powierzchni dodatkowej ustalonej bezpośrednio z ORGANIZATOREM.
  8. WYDAWCA nie może bez zgody ORGANIZATORA dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska i ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Potrzeby zmian należy zgłaszać ORGANIZATOROWI, który w miarę możliwości uwzględni życzenia WYDAWCY.
  9. ORGANIZATOR zobowiązany jest do:
   1. zapewnienia WYDAWCOM należytego stoiska,
   2. udostępnienia WYDAWCOM powierzchni dodatkowej w miarę posiadanych możliwości (magazynu, szatni, pomieszczeń sanitarnych),
   3. zapewnienia WYDAWCOM materiałów informacyjno-reklamowych,
   4. umożliwienia kontaktów z mediami, księgarzami i bibliotekarzami,
   5. zapewnienia WYDAWCOM zaproszenia na imprezy towarzyszące Przeglądowi.
  10. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe nie z jego winy.
  11. Czas trwania Przeglądu - godziny otwarcia: 18.10.2018 /czwartek/, godz. 10.00-16.00.
  12. Udostępnienie stoisk WYDAWCOM nastąpi dnia 18.10.2018 r., od godz. 8.00. Możliwe jest zmagazynowanie książek w Starym Ratuszu WBP w dniu 17.10.2018 r., w godz. od 16.00 do 18.00 oraz wcześniejsze przesłanie książek do WBP, w trybie indywidualnych ustaleń, dokonanych między WYDAWCĄ a ORGANIZATOREM.
  13. Likwidacja stoisk nastąpi dnia 18.10.2018 r. /czwartek/ po godz. 16.00.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W przypadku, gdy Przegląd nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od ORGANIZATORA, WYDAWCY otrzymają zwrot książek.
  2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Przeglądu. W takich przypadkach WYDAWCY nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
  3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące Przeglądu, należy konsultować z ORGANIZATOREM. Ewentualne spory ORGANIZATOR proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
  4. Z ramienia Organizatora Przeglądem zajmują się:
   Magdalena Strzyż – koordynator, e-mail: muzoteka@wbp.olsztyn.pl, tel. 89 524 90 34
   Iwona Bolińska-Walendzik, e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl, tel. 89 524 90 46
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
de
Europejskie Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach. Dziedzictwo – źródło tożsamości. Przegląd Wydawnictw Regionalnych Biblioteka im. Marcina Opitza Herne Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie