Proszę czekać
[MOJE TWOJE NASZE] Przegląd Wydawnictw Regionalnych 2010
trwa ładowanie strony...

REGULAMIN

Przegląd Wydawnictw Regionalnych 2011

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przegląd Wydawnictw Regionalnych 2011, zwany dalej Przeglądem, odbędzie się w dniu 23.09.2011 r. /piątek/ w Starym Ratuszu WBP, ul. Stare Miasto 33.
 2. Organizatorem Przeglądu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
 3. Głównym celem imprezy jest promowanie wydawnictw regionalnych oraz książki wartościowej merytorycznie, ambitnej, wyróżniającej się pod względem walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich.
 4. Przegląd ma charakter kiermaszu, któremu towarzyszyć będą imprezy literacko-promocyjne (spotkania autorskie, prezentacje, wykłady, wystawy, warsztaty, konkursy dla wydawców, bibliotekarzy i czytelników).

II. UCZESTNICY

W Przeglądzie mogą brać udział wydawnictwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz inne instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym, zaproszone przez ORGANIZATORA. Uczestników Przeglądu w dalszej treści nazywamy WYDAWCAMI.

III. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. WYDAWCA nabywa prawa do udziału w Przeglądzie po dostarczeniu (przesłaniu) do 22 lipca 2011 r. ORGANIZATOROWI wypełnionej i podpisanej KARTY UCZESTNICTWA oraz DEKLARACJI przekazania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie pakietu wydawniczego /nie mniej niż 5 pozycji wydawniczych/. Adres do korespondencji:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna; ul. Stary Miasto 33, 10-026 Olsztyn; tel. 89 527 69 30; e-mail: im@wbp.olsztyn.pl.
  Prosimy też o zadeklarowanie /na karcie uczestnictwa/ ewentualnej możliwości przybycia pisarza współpracującego z Wydawnictwem, w celu zorganizowania miejsca, w którym autorzy mogliby podpisywać swoje książki.
 2. ORGANIZATOR opracuje katalog WYDAWNICTW uczestniczących w Przeglądzie.
  Do przygotowania katalogu WYDAWCA powinien nadesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: im@wbp.olsztyn.pl do 22 lipca 2011 r.:
  1. logo wydawnictwa,
  2. charakterystykę wydawnictwa, od 500 do 800 znaków /właściciel, dane teleadresowe, profil, osiągnięcia i nagrody/,
  3. skany okładek 5 tytułów ostatnio wydanych wystawionych do prezentacji wydawnictwa.
 3. ORGANIZATOR dysponuje powierzchnią wystawienniczą i ustala rozmieszczenie stoisk, uwzględniając w miarę możliwości, życzenia WYDAWCÓW.
 4. WYDAWCA odbiera stoisko od ORGANIZATORA. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia, WYDAWCA ponosi konsekwencje finansowe, pokrywając pełną ich wartość według cen aktualnie obowiązujących, podanych przez ORGANIZATORA, w terminie 14 dni od daty zakończenia Przeglądu.
 5. WYDAWCA zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. W czasie trwania imprezy, stoisko powinno mieć ciągłą obsługę i stały nadzór nad mieniem.
 6. WYDAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu (Regulamin porządkowy WBP).
 7. WYDAWCA zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia należytego poziomu własnych imprez literacko-promocyjnych,
  2. nieodstępowania powierzchni własnego stoiska innym użytkownikom,
  3. reklamowania własnego wydawnictwa jedynie w obrębie powierzonego stoiska lub na powierzchni dodatkowej ustalonej bezpośrednio z ORGANIZATOREM.
 8. WYDAWCA nie może bez zgody ORGANIZATORA dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska i ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Potrzeby ewentualnych zmian należy zgłaszać ORGANIZATOROWI, który w miarę możliwości uwzględni życzenia WYDAWCY.
 9. ORGANIZATOR zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia WYDAWCOM należytego stoiska,
  2. udostępnienia WYDAWCOM powierzchni dodatkowej w miarę posiadanych możliwości (magazynu, szatni, pomieszczeń sanitarnych),
  3. zapewnienia WYDAWCOM materiałów informacyjno-reklamowych i identyfikatorów,
  4. umożliwienia kontaktów z mass-mediami, księgarzami i bibliotekarzami,
  5. zapewnienia WYDAWCOM zaproszenia na imprezy towarzyszące Przeglądowi.
 10. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe nie z jego winy.
 11. Czas trwania Przeglądu - godziny otwarcia: 23.09.2011 /piątek/ - godz. 10.00 - 18.00
 12. Udostępnienie stoisk WYDAWCOM nastąpi dnia 23.09.2011 r., od godz. 8.00.
  Istnieje możliwość zmagazynowania książek w Starym Ratuszu WBP w dniu 22.09.2011 r., w godz. od 16.00 do 18.00 oraz wcześniejszego przesłania książek do WBP, w trybie indywidualnych ustaleń, dokonanych między WYDAWCĄ a ORGANIZATOREM.
 13. Likwidacja stoisk nastąpi dnia 23.09.2011 r. /piątek/ po godz. 16.30.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy Przegląd nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od ORGANIZATORA, WYDAWCY otrzymają zwrot książek.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia Przeglądu. W takich przypadkach WYDAWCY nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące Przeglądu, należy konsultować z ORGANIZATOREM. Ewentualne spory ORGANIZATOR proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.
 4. Z ramienia Organizatora zajmują się Przeglądem:
  Iwona Bolińska-Walendzik, e-mail: im@wbp.olsztyn.pl tel. 89 524 90 38
  Magdalena Strzyż, e-mail: dzs@wbp.olsztyn.pl tel. 89 512 06 52

Pliki do pobrania:
KARTA UCZESTNICTWA (plik w formacie PDF, 68 KB)
DEKLARARACJA PRZEKAZANIA PAKIETU KSIĄŻEK (plik w formacie PDF, 378 KB)

◄cofnij