"WAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur"

Kapituła Wawrzynu

Marek Barański
Sławomir Fafiński
Robert Lesiński
Andrzej Marcinkiewicz
Wojciech Ogrodziński
Małgorzata Sieniewicz
Joanna Wilengowska

Regulamin Kapituły

§ 1. Kryteria i zasady ogólne

 1. Patronat honorowy Nagrody sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kapituła chce promować książki mądre, piękne i starannie wydane.


 2. Kapituła spośród wydanych w roku ubiegłym książek nominuje do nagrody maksymalnie do pięciu z nich. Nominowane pozycje są następnie prezentowane w mediach a w wyniku głosowania czytelników Gazety Olsztyńskiej i słuchaczy Radia i Telewizji Olsztyn zostanie przyznana jednej z nich "Nagroda czytelników".


 3. Autor wybranej przez Kapitułę książki otrzymuje WAWRZYN (statuetkę) i nagrodę pieniężną.


§ 2. Tryb działania Kapituły

 1. Kapitułę WAWRZYNU - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur powołano na podstawie decyzji dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i uchwały Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie.


 2. Kapituła jest organem działającym kolegialnie i skupiającym osoby zawodowo związane z literaturą i książką.


 3. Dla ważności podejmowanych decyzji i dokonywanych wyborów wymagany jest udział ponad 50% składu członków Kapituły.


 4. Jednomyślne decyzje i wybory mogą być przyjmowane w drodze aklamacji, a wobec braku jednomyślności rozstrzygane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.


 5. Kapituła obraduje z wyłączeniem jawności. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania tajemnicy obrad.


§ 3. Szczegółowe zasady działania

 1. Z nadania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Czytelniczego suwerenna decyzja o przyznaniu Wawrzynu należy do Kapituły. Oznacza to osobistą odpowiedzialność każdego z członków Kapituły za trafność, obiektywność, rzetelność i niekoniukturalność dokonywanych wyborów.


 2. Podstawą rozpatrzenia przez Kapitułę zasadności nagrody jest biograficzny, tematyczny lub twórczy związek książki z regionem Warmii i Mazur.


 3. Prawo zgłoszenia książki do nagrody przysługuje wydawcom, dziennikarzom, bibliotekarzom, instytucjom kultury oraz czytelnikom. Zgłaszający wydawca może przesłać egzemplarze okazowe, które po zakończeniu prac Kapituły zostaną przekazane Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Termin zgłoszeń do nominacji upływa 31 stycznia każdego roku, decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenie należy przesłać na adres WBP w Olsztynie ul. 1 Maja 5


 4. Kapituła dokonuje wyboru nie więcej niż pięciu nominowanych do Wawrzynu, spośród książek wydanych w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


 5. Decyzję o nominacjach i przyznaniu Wawrzynu Kapituła podejmuje w formie uchwały.


 6. Wręczenie Wawrzynu jest aktem, którego oprawę organizuje Kapituła. Uroczystość ta obejmuje wręczenie Wawrzynu poprzedzone laudacją - wraz z Wawrzynem wyróżniony autor otrzymuje Akt Nadania Wawrzynu i nagrodę pieniężną. Następnie wręczony zostaje Dyplom Honorowy "Nagroda Czytelników" autorowi książki, na którą czytelnicy "Gazety Olsztyńskiej" i słuchacze "Radia Olsztyn" oddali najwięcej głosów, oraz wyróżnienie honorowe za książkę o szczególnych walorach edytorskich i poznawczych.


§ 4. Postanowienie końcowe

 1. Zobowiązuje się Kapitułę do przedsięwzięcia wszelkich starań celem nadania WAWRZYNOWI - Literackiej Nagrodzie Warmii i Mazur jak najwyższej rangi.


 2. Obsługę administracyjną i techniczną Kapituły zapewnia Sekretariat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.