Regulamin korzystania z usług
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług WBP w Olsztynie może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w   Zarządzeniu Nr 021.I.2.2016 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie z dnia 02.01.2016 r. Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki www.wbp.olsztyn.pl.
 3. otrzymywania na życzenie szczegółowej oferty bieżącej biblioteki w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

§ 4

Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna WBP w Olsztynie.

§ 5

Każda agenda biblioteki przyjmuje zamówienia, wypożycza i rejestruje zwroty materiałów w miejscach, w których są one fizycznie dostępne.

§ 6

Bieżące komunikaty adresowane do użytkowników są umieszczane na stronie www.wbp.olsztyn.pl oraz w poszczególnych filiach i oddziałach.

§ 7

Do celów statystycznych i innych związanych z usprawnianiem obsługi biblioteka może prosić o aktywne włączenie się użytkowników w prowadzone działania.


II. Rejestracja użytkowników

§ 8

Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem WBP w Olsztynie należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać Kartę Zobowiązań.

§ 9

Karta Zobowiązań zawiera m.in.: aktualne dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika, w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

§ 10

Wypełniona Karta Zobowiązań, przechowywana w WBP w Olsztynie, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez niego praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 j.t.).

§ 11

Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.

§ 12

§ 13

Użytkownik zobowiązany jest do okazywania dyżurującemu bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z usług biblioteki.

§ 14

Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast do WBP w Olsztynie w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.


III. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 15

WBP w Olsztynie udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne do tego celu przeznaczone.

§ 16

Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie lub zamówić u dyżurującego bibliotekarza pozycje z magazynu po wypełnieniu druku rewersu lub dokonać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej katalogu online.

§ 17

Zamówienia na materiały magazynowane składane najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki realizowane są tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia Biblioteki. Zamówione i nieodebrane w ciągu doby zbiory wymagają ponownego zamówienia. Łączna liczba zamówionych materiałów nie może przekraczać 20 jednostek ewidencyjnych.

§ 18

Możliwe jest zamówienie zbiorów dostępnych lub dokonanie rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.
Akceptacji/anulowania zamówienia/rezerwacji dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
O akceptacji/anulowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na e-mail.
Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

§ 19

Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 20

Użytkownik ma prawo złożyć u dyżurującego bibliotekarza dyspozycję z prośbą o przesyłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów. Przypomnienie to jest generowane przez system biblioteczny i ma charakter pomocniczy oraz informacyjny. Jego ewentualne niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej użytkownika nie stanowi podstawy do anulowania nałożonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

§ 21

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników:

 1. łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez czytelnika nie może przekraczać 10 jednostek ewidencyjnych, w tym 5 filmów w każdej filii i oddziale.
 2. okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
  1. jeden miesiąc - książki, adiobooki, dokumenty elektroniczne i nuty,
  2. dwa tygodnie - lektury szkolne i ich opracowania,
  3. siedem dni - płyty analogowe, CD, filmy.
 3. użytkownik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów (książek, audiobooków, nut, płyt analogowych, CD, dokumentów elektronicznych) oraz jednokrotne przedłużenie terminu wypożyczenia filmów dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy biblioteki, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu można również dokonać drogą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Otrzymanie odpowiedzi jest potwierdzeniem dokonania przedłużenia.
 4. użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swojego konta i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.
 5. każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 6. za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie..
 7. W uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.

IV. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 22

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. gazet i czasopism,
 3. zbiorów historycznie cennych i materiałów o szczególnych walorach edytorskich,
 4. wydawnictw z archiwalnych zbiorów regionalnych.

§ 23

Zamówienia na materiały magazynowane składane najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem biblioteki są realizowane tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia biblioteki lub w innym wskazanym przez użytkownika terminie. Związane to jest z magazynowym przechowywaniem zbiorów.

§ 24

Zamówione i nieodebrane w ciągu doby zbiory wymagają ponownego zamówienia.

§ 25

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

§ 26

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 27

Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem do 15 minut przy wyznaczonych stanowiskach.

§ 28

 1. Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.
 2. Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc.
 4. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 29

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki i innych bibliotek Olsztyna nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, WBP w Olsztynie może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 30

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce lub z innych krajów użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

§ 31

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 32

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne, kopie cyfrowe i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 33

Ze względu na ochronę zbiorów biblioteka nie umożliwia wykonywania kserokopii przez użytkownika następujących zasobów:

 1. rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych,
 2. wydawnictw wydanych przed 1939 r.,
 3. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 4. wydawnictw, których kserowanie nie jest możliwe ze względów technicznych, m.in. czasopism w dużym formacie.

§ 34

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

§ 35

Cennik usług reprograficznych ustalony jest aktualnym Zarządzeniem Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie..


V. Odpowiedzialność użytkownika

§ 36

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.

§ 37

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

§ 38

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 39

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 40

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.


VI. Postanowienia końcowe

§ 41

Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki dyrekcja lub kierownicy poszczególnych komórek mogą wprowadzić nieobjęte niniejszym Regulaminem zasady korzystania z WBP w Olsztynie.

§ 42

Zasady korzystania z Biblioteki dostępne są w poszczególnych agendach biblioteki i na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl.

§ 43

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja WBP w Olsztynie może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu Biblioteki lub dostępie do niektórych agend czy usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 44

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez użytkowników.

§ 45

Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn

Załącznik:
Aktualne Zarządzenie Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.