Regulamin korzystania z usług
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Z usług WBP w Olsztynie może korzystać każdy zainteresowany przy poszanowaniu zasad niniejszego regulaminu.

§ 2

Korzystanie z usług biblioteki jest bezpłatne za wyjątkiem wymienionych w aktualnym Zarządzeniu Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od użytkowników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie..

§ 3

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub korzystania z usług dostępnych na miejscu, w tym z usług informacyjnych i dostępu do Internetu.
 2. uzyskania informacji o zakresie świadczonych usług w bibliotece i na stronie internetowej biblioteki www.wbp.olsztyn.pl.
 3. otrzymywania na życzenie szczegółowej oferty bieżącej biblioteki w formie elektronicznej na podany przez siebie adres mailowy.

§ 4

Do korzystania ze wszystkich usług biblioteki uprawnia Karta biblioteczna WBP w Olsztynie.

§ 5

Każda agenda biblioteki przyjmuje zamówienia, wypożycza i rejestruje zwroty materiałów w miejscach, w których są one fizycznie dostępne.

§ 6

Bieżące komunikaty adresowane do użytkowników są umieszczane na stronie www.wbp.olsztyn.pl oraz w poszczególnych agendach biblioteki.

§ 7

Do celów statystycznych i innych związanych z usprawnianiem obsługi biblioteka może prosić o aktywne włączenie się użytkowników w prowadzone działania.


II. Rejestracja użytkowników

§ 8

Aby zostać pełnoprawnym użytkownikiem WBP w Olsztynie należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi oraz podpisać Kartę Zobowiązań.

§ 9

Karta Zobowiązań zawiera m.in.: aktualne dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika, w przypadku osób małoletnich przyjęcie odpowiedzialności przez rodzica lub opiekuna prawnego za wypełnienie zobowiązań w stosunku do biblioteki.

§ 10

Wypełniona Karta Zobowiązań, przechowywana w WBP w Olsztynie, stanowi najważniejszy dokument świadczący o nabyciu przez użytkownika praw do pełnego korzystania z biblioteki, a zawarte w niej dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 11

Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o każdorazowej zmianie danych osobowych.

§ 12

 1. Podpisana przez użytkownika Karta Zobowiązań jest podstawą do wydania użytkownikowi Karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług biblioteki we wszystkich agendach WBP w Olsztynie.
 2. Karta oprócz danych identyfikacyjnych biblioteki, zawiera imię i nazwisko użytkownika oraz jego indywidualny kod.
 3. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie.
 4. Za wydanie nowej karty (z powodu zagubienia) pobiera się opłatę w wysokości 5 złotych – opłata nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 5. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej (za zwrotem zniszczonej) pobiera się opłatę w wysokości 2 złotych - opłata nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 6. Wszelkie opłaty są pobierane zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

§ 13

Użytkownik zobowiązany jest do okazywania dyżurującemu bibliotekarzowi Karty bibliotecznej przy każdorazowym korzystaniu z usług biblioteki.

§ 14

Utratę Karty bibliotecznej należy zgłosić natychmiast do WBP w Olsztynie w celu zapobieżenia nieprawnego jej wykorzystania przez osoby postronne. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za jej każdorazowe wykorzystanie.


III. Wypożyczenia na zewnątrz

§ 15

WBP w Olsztynie udostępnia na zewnątrz materiały biblioteczne do tego celu przeznaczone.

§ 16

Użytkownik może korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie, zamówić u dyżurującego bibliotekarza pozycje z magazynu lub dokonać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej katalogu online.

§ 17

Zamówienia na materiały magazynowane składane najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki realizowane są tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia Biblioteki. Zamówione i nieodebrane w ciągu 2 dni zbiory wymagają ponownego zamówienia. Łączna liczba zamówionych materiałów nie może przekraczać 20 jednostek ewidencyjnych.

§ 18

Możliwe jest zamówienie zbiorów dostępnych lub dokonanie rezerwacji na materiały aktualnie wypożyczone za pośrednictwem strony internetowej katalogu online, poczty elektronicznej oraz telefonicznie podając dane identyfikujące zbiory i zamawiającego.
Akceptacji/anulowania zamówienia/rezerwacji dokonuje dyżurujący bibliotekarz.
O akceptacji/anulowaniu użytkownik zostanie powiadomiony na e-mail.
Nieodebranie zamówionych materiałów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

§ 19

Rejestracji wypożyczeń i zwrotu zbiorów dokonuje dyżurujący bibliotekarz.

§ 20

Użytkownik ma prawo złożyć u dyżurującego bibliotekarza dyspozycję z prośbą o przesyłanie mu pocztą elektroniczną informacji przypominającej o terminie zwrotu zbiorów. Przypomnienie to jest generowane przez system biblioteczny i ma charakter pomocniczy oraz informacyjny. Jego ewentualne niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej użytkownika nie stanowi podstawy do anulowania nałożonej opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów.

§ 21

 1. Wypożyczenia materiałów bibliotecznych są limitowane ze względu na zabezpieczenie interesów innych użytkowników:
  1. łączna liczba zbiorów wypożyczonych przez użytkownika nie może przekraczać 10 jednostek ewidencyjnych, w tym 5 filmów w każdej agendzie,
  2. okres wypożyczenia zbiorów wynosi:
   1. jeden miesiąc - książki, audiobooki, dokumenty elektroniczne i nuty,
   2. dwa tygodnie - lektury szkolne i ich opracowania,,
   3. siedem dni - płyty winylowe, CD, filmy, gry planszowe.
  3. użytkownik może uzyskać trzykrotne przedłużenie terminu wypożyczenia zbiorów (książek, audiobooków, nut, płyt winylowych, CD, dokumentów elektronicznych) oraz jednokrotne przedłużenie terminu wypożyczenia filmów i gier planszowych, dokonywane nie później niż w dniu upływu terminu zwrotu w godzinach pracy biblioteki, o ile nie zostały zarezerwowane przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu można również dokonać drogą elektroniczną, jednak nie później niż w przeddzień terminu zwrotu wypożyczonych materiałów. Otrzymanie odpowiedzi jest potwierdzeniem dokonania przedłużenia,
  4. w uzasadnionych potrzebami innych użytkowników przypadkach, biblioteka może skrócić czas wypożyczenia lub prosić o zwrot zbiorów przed terminem.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania stanu swojego konta i zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.
 3. Każdorazowo o terminie zwrotu zbiorów decyduje dyżurujący bibliotekarz.
 4. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.

IV. Korzystanie z biblioteki na miejscu

§ 22

Na miejscu w bibliotece można korzystać ze wszystkich materiałów bibliotecznych, a w szczególności z:

 1. materiałów z księgozbiorów podręcznych,
 2. gazet i czasopism,
 3. zbiorów historycznie cennych i materiałów o szczególnych walorach edytorskich,
 4. wydawnictw z archiwalnych zbiorów regionalnych.

§ 23

Zamówienia na materiały magazynowane składane najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem biblioteki są realizowane tego samego dnia. Późniejsze zamówienia realizowane są w kolejnym dniu otwarcia biblioteki lub w innym wskazanym przez użytkownika terminie. Związane to jest z magazynowym przechowywaniem zbiorów.

§ 24

Zamówione i nieodebrane w ciągu 2 dni zbiory wymagają ponownego zamówienia.

§ 25

Użytkownicy mogą korzystać z usług informacyjnych zarówno przy wykorzystaniu tradycyjnych materiałów bibliotecznych, jak i komputerowych baz danych oraz zasobów Internetu.

§ 26

Użytkownicy mają prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki, w tym z dostępem do Internetu lub mogą korzystać z własnego sprzętu komputerowego zasilanego własną baterią i darmowego hot spotu.

§ 27

Użytkownicy posiadający Kartę biblioteczną bezpłatnie korzystają ze stanowisk komputerowych biblioteki do jednej godziny, pozostali po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem do 15 minut przy wyznaczonych stanowiskach.

§ 28

 1. Użytkownicy korzystający z Internetu w bibliotece są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.
 2. Zabronione jest używanie stanowisk komputerowych w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Niedozwolone jest korzystanie z internetowych stron upowszechniających pornografię i przemoc.
 4. W przypadku naruszenia zasad dyżurujący bibliotekarz ma prawo przerwać sesję użytkownika.

§ 29

W przypadku, kiedy w zbiorach biblioteki i innych bibliotek Olsztyna nie ma materiałów bibliotecznych poszukiwanych przez użytkownika, WBP w Olsztynie może je sprowadzić w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 30

Z materiałów sprowadzonych z innej biblioteki w Polsce lub z innych krajów użytkownik może korzystać jedynie na miejscu. Koszty korespondencji oraz koszty przesyłki sprowadzonych zbiorów pokrywa użytkownik.

§ 31

Użytkownicy mogą nieodpłatnie korzystać z oferty kulturalnej proponowanej przez bibliotekę, zajęć przez nią organizowanych lub współorganizowanych oraz innych form aktywności, w tym indywidualnych służących rozwojowi własnemu użytkownika.

§ 32

Użytkownik ma prawo wykonać na terenie Biblioteki kopie kserograficzne, kopie cyfrowe i wydruki komputerowe zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 33

Ze względu na ochronę zbiorów biblioteka nie umożliwia wykonywania kserokopii przez użytkownika następujących zasobów:

 1. rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, druków rzadkich i cennych,
 2. wydawnictw wydanych przed 1950 r.,
 3. egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 4. wydawnictw, których kserowanie nie jest możliwe ze względów technicznych, m.in. czasopism w dużym formacie.

§ 34

O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje dyżurujący bibliotekarz.

§ 35

Cennik usług reprograficznych ustalony jest aktualnym Zarządzeniem Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie..


V. Odpowiedzialność użytkownika

§ 36

Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia biblioteki i jej przestrzeni jako instytucji publicznej, użytkowania sprzętu i materiałów bibliotecznych zgodnie z ich przeznaczeniem, bez dokonywania zmian i ingerowania w ich stan podczas korzystania z nich. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów biblioteki, zagubienie zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.

§ 37

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa polskiego.

§ 38

Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania w bibliotece zasad kultury osobistej, respektowania praw innych użytkowników oraz szanowania ich potrzeb i prywatności.

§ 39

Użytkownik niestosujący się do Regulaminu korzystania z usług Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. W przypadku działania na szkodę biblioteki i jej użytkowników może narazić się na dochodzenie należności w drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego.

§ 40

W przypadku użytkowników małoletnich odpowiedzialność za korzystanie przez nich z biblioteki, zarówno z materiałów bibliotecznych jak i zasobów Internetu, leży po stronie ich rodziców i opiekunów. Ze swojej strony biblioteka zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić małoletnim użytkownikom dostosowaną do ich wieku ofertę.


VI. Postanowienia końcowe

§ 41

Ze względu na zapewnienie równych szans w dostępie do usług i poszanowania potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewnienia właściwej ochrony zasobów i mienia biblioteki dyrekcja lub kierownicy poszczególnych komórek mogą wprowadzić nieobjęte niniejszym Regulaminem zasady korzystania z WBP w Olsztynie.

§ 42

Zasady korzystania z Biblioteki dostępne są w poszczególnych agendach biblioteki i na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl.

§ 43

W uzasadnionych przypadkach dyrekcja WBP w Olsztynie może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu Biblioteki lub dostępie do niektórych agend czy usług. Informacja o zmianach podawana jest do ogólnej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 44

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Bibliotece przez użytkowników.

§ 45

Uwagi dotyczące zasad korzystania z biblioteki, zakresu świadczonych w niej usług, propozycji zakupu materiałów bibliotecznych oraz ewentualne skargi można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza lub kierować na piśmie do dyrekcji biblioteki na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn

Załącznik:
Aktualne Zarządzenie Dyrektora WBP w sprawie ustalenia odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.