Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce. Konkurs dla bibliotek publicznych z województwa warmińsko-mazurskiego.
regulamin Powrót do strony głównej.

§ 1
Organizator

 1. Instytucją organizującą i przeprowadzającą konkurs jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.

§ 2
Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu są biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 3
Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć/rozwiązań wdrożonych w bibliotekach w ciągu ostatnich 2 lat, które mają kluczowe znaczenie dla wprowadzania zmian i rozwoju instytucji.
 2. Przedsięwzięcia i/lub rozwiązania mogą dotyczyć obszaru organizacji pracy i zarządzania biblioteką, aranżacji wnętrza oraz działań merytorycznych.
 3. W konkursie szczególnie premiowane będą przedsięwzięcia/inicjatywy, które:
  • wynikają z potrzeb społeczności lokalnej i są ugruntowane znajomością środowiska lokalnego;
  • mają charakter długofalowy (nie akcyjny), zarówno w fazie planowania jak i realizacji działania;
  • pokazują, że biblioteka jest atrakcyjna i pełni ważną rolę w społeczności lokalnej;
  • przyniosły/przynoszą wymierne efekty dla bibliotekarzy, biblioteki i mieszkańców.
 4. Do konkursu zgłaszane mogą być tylko te przedsięwzięcia, których inicjatorem była biblioteka.

§ 4
Harmonogram konkursu

15.05.2014 – ogłoszenie konkursu

30.09.2014 – końcowy termin przysyłania zgłoszeń

03.12.2014 – rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu

§ 5
Zasady zgłoszenia do konkursu

 1. Wybrane przez biblioteki przedsięwzięcia/inicjatywy należy opisać na formularzu zgłoszeniowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację zrealizowanych działań (zdjęcia, opisy, wycinki prasowe) w formie prezentacji multimedialnej zapisanej na nośniku CD/DVD. Prezentacja może być przygotowana np. z wykorzystaniem programu Power Point, portalu: prezi.com, animoto.com, magisto.com.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać pocztą tradycyjną do 30.09.2014 r. na adres:
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
  ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
  z dopiskiem „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”

§ 6
Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

 1. Laureaci konkursu wyłaniani będą w 3 kategoriach:
  • bibliotek gminnych;
  • bibliotek miejsko-gminnych;
  • bibliotek miejskich.
 2. Oceny nadesłanej dokumentacji dokona niezależna komisja powołana przez dyrektora WBP w Olsztynie.
 3. W wypadku, gdy konieczna będzie bardziej szczegółowa ocena działań biblioteki uczestniczącej w konkursie komisja może poprosić bibliotekę o dostarczenie dodatkowych informacji lub materiałów na temat przeprowadzonych działań.
 4. W konkursie przewidziano nagrody dla zespołów bibliotecznych, które zostaną laureatami konkursu. O formie i wysokości nagrody zadecyduje komisja konkursu.
 5. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas Regionalnej Konferencji dla bibliotekarzy „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”, która odbędzie się 3 grudnia 2014 r.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Biblioteka (wraz z ewentualnymi partnerami) przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych oraz danych partnerów do celów realizacji konkursu i jego promocji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Instytucje i osoby wymienione w § 7, pkt. 1 wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji niniejszego konkursu.
 3. Dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w § 5, pkt.1 i 2, będą wykorzystywane przez Organizatora w celu promocji konkursu „Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce”.
 4. Nadesłanie prezentacji na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie.
 5. Nadesłane egzemplarze prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu i nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
Powrót do strony głównej.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie